Noordhollandse Zoogdier Studiegroep
Ontdek de wilde zoogdieren binnen je eigen provincie
Wild van je eigen Provincie
Wil jij ook kennis maken met de zoogdieren in je eigen omgeving? Begin je ontdekkingsreis dan bij de Noord-Hollandse Zoogdierstudiegroep.

Tips

Kijk in menu onder agenda naar de reeds geplande activiteiten voor de komende tijd !

Onder Soorteninformatie/Waarnemingen zie je wat er allemaal in onze provincie wordt waargenomen.

 

Op 12 maart 2016 wordt een kennisdag voor Noord-Hollandse otter- en bevervrijwilligers georganiseerd in Ankeveen. Nu de otters en bevers de sprong naar Noord Holland gemaakt (lijken te) hebben, is het van belang om de monitoring van deze boeiende dieren vorm te geven. We zijn dan ook op zoek naar vrijwilligers die de waterwegen af willen speuren naar sporen van otters en bevers, Tijdens de kennisdag wordt veel informatie uitgewisseld en gaan we ook op pad om sporen te zoeken. een ideaal moment om als geïnteresseerde vrijwilliger in te stappen. Iedere geïnteresseerde is welkom de 12e maart, maar wel graag vooraf aanmelden bij CaLutra via Calutra@gmail.com

We willen actieve vrijwilligers en andere otter-beverliefhebbers de kans geven om hun kennis te verdiepen over deze bijzondere dieren, mensen met de zelfde interesse te ontmoeten en resultaten van hun onderzoek/monitoring te delen. Daarvoor hebben we een aantrekkelijk programma samengesteld, met veel uitwisseling. En met sprekers die ingaan op de vraag wat de vrijwilliger zelf zal kunnen doen met de informatie.
 
Bewust is gekozen voor een locatie aan de rand van het verspreidingsgebied van beide soorten. Vlakbij Flevoland: Ankeveense IJsclub, Stichts End tegenover 23, 1244 Ankeveen. De provincie Noord Holland treedt als gastheer op.
 
’s Ochtends is er  een inhoudelijk programma. In de middag gaan we concreet locaties inventariseren op otter- en bever aanwezigheid.  Ervaren mensen wisselen buiten kennis uit met minder ervaren speurders. Een deel gaat naar plekken waar gegarandeerd sporen zijn, een deel gaat naar potentiële plekken die onderdeel zullen gaan vormen van de op te zetten regionale monitoring.  We eindigen gezamenlijk met een afsluitende borrel aan de oevers van de Randmeren. Er zal vis worden geserveerd om Otters te lokken.

Het programma is als volgt:

Namens CaLutra wordt dit georganiseerd door
Elze Polman, Jan van Mil, Hans Bekker en Daan Bos
 
 
 
 

Coördinatoren Wintertellingen vleermuizen

Het is december en de vleermuizen zijn in winterslaap. Dit betekent niet dat ze de hele winter slapen en tijdens warme nachten niet rondvliegen. Het is daarom erg belangrijk dat alle bekende winterverblijven geteld worden zodat de trendberekening van het CBS niet in gevaar komt. Op basis van het aantal getelde vleermuizen in winterverblijven wordt bepaald of soorten aan- dan wel afnemen. Een dergelijke uitgebreide telling door een groot aantal vrjiwlligers vraagt een goede coördinatie. Daarom zijn we heel blij dat we in Noord-Holland een coördinatorsduo hebben gevonden die dit vanaf deze winter (2015/2016) op zich gaan nemen. Na jarenlang zelf wintertellingen te hebben uitgevoerd worden Manda de Jong en haar dochter Alke de Jong de nieuwe proco's in Noord-Holland. Uiteraard blijven ze zelf ook als teller actief. Manda en Alke zijn te bereiken op het email adres: mandarend(a)xs4all(punt)nl. Heb je vragen over de komende wintertelling of weet jij een nieuwe object met overwinterende vleermuizen? Neem dan contact op met Manda en Alke.

 

 Coördinator Kerkzoldertellingen vleermuizen

Ook voor de tellingen van vleermuizen op kerkzolders is een nieuwe coördinator aangesteld. Daan van der Elsken (elsken(@)xs4all(punt)nl) neemt het stokje over. Tot op heden staat het tellen van kerkzolders in Noord-Holland op een zeer laag pitje. Onder bezielende coördinatorschap van Daan zal dit de komende jaren veranderen. Weet jij kerkzolders waar vleermuizen verblijven ('s zomers dan wel 's winters) of wil jij graag een kerk bij jou in de buurt op vleermuizen onderzoeken? Neem vooraf contact op met Daan.Reacties

Op zaterdag 21 november 2015 hield de Zoogdiervereniging op uitnodiging van de NOZOS haar Algemene Ledenvergadering in het bezoekerscentrum Kennemerduinen van PWN in Overveen. 's Ochtends was de ALV met interessante discussie over de toekomstige ontwikkeling van de Zoogdiervereniging.

Het middagprogramma was door de NOZOS georganiseerd. We begonnen met een lezingen over de invloed van begrazing in de duinen op broedvogels door Frank van Groen (Van der Goes en Groot). Dit werd vervolgd met een lezing over de Damherten in de AWD (Leo van Breukelen Waternet, pdf bestand van zijn lezing vind je hier). Zeer actueel vanwege de beleidskeuze om de populatie door middel van afschot te gaan reduceren.


Daarna namen Yvonne Kemp (Stichting Ark) (zie foto, pdf bestand van haar lezing vind je hier) een Ruud Maaskant (PWN) ons mee naar buiten om Wisenten  en hun invloed als grazers op de duinen te bekijken. Al met al een zeer geslaagde dag.Reacties

Om een beeld te krijgen van de aantalsontwikkelingen van vleermuizen worden bekende kolonies elk jaar geteld. Zo heeft afgelopen weekend het landelijke Meervleermuistelweekend plaats gevonden. Alle bekende kraamkolonies zijn weer geteld. En in Alkmaar bijvoorbeeld werd een bekende dwergvleermuiskolonie geteld.

In het weekend van 3-5 juli organiseert Vleermuiswerkgroep Texel weer haar jaarlijkse tellingen van de laatvlieger. Elk jaar tellen zij de bekende vleermuiskolonies op Texel om een goed beeld  te krijgen en te houden van de vleermuisstand op het eiland. Dit  jaar gaan zij op vrijdagavond 3 juli  tellen, met zaterdag 4  juli als reserve indien het vrijdag slecht weer mocht zijn. Voor het  gelijktijdig tellen van alle bekende kolonies zijn 14 tellers nodig (2 personen per locatie). Wil je dit jaar (weer) mee helpen  tellen, geef dit dan even door aan

Pierre Bonnet.

 

 

In 2014 is de Atlas van de Noord-Hollandse Zoogdieren uitgekomen. Dit was een coproductie tussen Landschap Noord-Holland en de NOZOS. Basis voor de verspreidingsinformatie van muizen zijn resultaten van braakbalpluizen. Momenteel wordt echter via LNH alleen maar braakballen afkomstig uit Natura 2000-gebieden waar de Noordse Woelmuis voorkomt geplozen. Bovendien vinden deze pluisavonden op een vaste locatie plaats en dat beperkt het aantal mensen dat hiermee bereikt wordt. Hierdoor ontstaat een achterstand in de informatie over de verspreiding en het voorkomen van muizen in de rest van onze provincie.

De NOZOS gaat via haar website een digitale Zoogdieratlas weergeven met zo actueel mogelijke kaartbeelden van onze wilde zoogdieren. Om voor muizen een goed beeld te kunnen schetsen worden provincie breed braakballen verzameld, dit in samenwerking met de Noord-Hollandse Kerkuilenwerkgroep. Het pluizen is een enorme klus en daarom zullen pluisactiviteiten georganiseerd worden bij scholen verspreid over de gehele provincie. Groot voordeel is dat veel scholieren kennis maken met de ecologie van uilen en kleine zoogdieren. Er wordt specifiek gekozen voor braakballen buiten gebieden waar al muizenonderzoek plaats vindt zoals in Natura 2000-gebieden met Noordse Woelmuizen.

Zeker vanuit scholen is er veel interesse voor pluisactiviteiten, echter zij hebben nooit de kennis om dit te organiseren. Door pluisdeskundigen van de NOZOS naar de scholen toe te laten komen wordt bereikt dat het voor veel scholen mogelijk wordt om deze activiteit als onderdeel van de reguliere les te laten plaatsvinden. De NOZOS stelt wel als voorwaarde aan deelnemende scholen dat voor aanvang van het pluizen de leerlingen een korte introductie-les krijgen over het leven van uilen, muizen en betekenis van landschap. Door dit te koppelen aan de pluisactiviteit zal de opgedane kennis en ervaring veel beter blijven hangen.

Ter ondersteuning van het door de leerlingen op naam brengen van de geplozen schedels wordt een bruikbare pluistabel gemaakt. Echter, omdat de meeste kinderen de verschillende muizensoorten nooit van dichtbij hebben gezien krijgen ze een Noord-Hollandse muizenzoekkaart mee zodat ze de verschillende soorten op foto kunnen nakijken. Hierop staat ook het verschil in leefgebied tussen de soorten beschreven.  Na afloop krijgen alle deelnemende leerlingen ook nog een sticker mee. Deze sticker dient niet alleen als leuke herinnering maar ook als middel om over de activiteit te praten met anderen. Er wordt nog nagedacht over het juiste ontwerp hiervan.

Dit project wordt (mede) mogelijk gemaakt door het Betrekken bij Groen Fonds van de Provincie Noord-Holland.

De muizenplaag in Friesland is volop in de media onder de aandacht gebracht maar ook elders in Nederland komen hoge dichtheden aan veldmuizen voor. Ook in het noordelijk deel van Groningen en de kop van Overijssel is het goed raak, terwijl eveneens meldingen zijn gedaan vanuit Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Brabant, Limburg en Zeeland. Tot op heden zijn er in Noord-Holland 5 meldingen geregistreerd waarbij in totaal 70 ha gebied beschadigd is, ofwel ca. 27% van de 246 ha die in beheer zijn bij de melders. De NOZOS ziet de verspreiding en aantallen van de veldmuis in Noord-Holland graag goed in kaart gebracht. Echter zij die schade ondervinden van de hoge muizendichtheid, waarschijnlijk ten gevolge van twee zachte winters en een vochtige zomer, richten zich puur op bestrijding.

In West-Friesland lijkt de veldmuizen vooral in hoge dichtheden voor te komen in bollenvelden. De muizenplaag heeft betrekking op de veldmuis, een woelmuissoort en notoire planteneter. In de media worden echter meestal foutieve foto's getoont, deze hebben vaak betrekking op de 'ware muis' zoals huismuis, bosmuis en bruine rat. Dit zijn omnivoren met een veel gevarieerder dieet.